Strategisch AssetManagement Plan en Maintenance

Boeiend, uitdagend en vernieuwend. Dat is een treffende omschrijving van de publicatie van expert Jan Stoker over het SAMP & Maintenance. Carl Migchels, directeur SY-nergy: “Een erg interessante publicatie die het doel en belang van het Strategische AssetManagement Plan helder in beeld brengt. De vragen in het Processpannel zijn de moeite waard om door te nemen.”

Expert Jan Stoker over het Strategisch AssetManagement Plan & Maintenance

Binnen een organisatie neemt het Strategisch AssetManagementPlan (SAMP) een belangrijke plaats in. Het SAMP omschrijft onder andere hoe organisatiedoelstellingen omgezet moeten worden in assetmanagementplannen en het bereiken van de Assetmanagementdoelstellingen. Het is onontbeerlijke informatie voor het Technisch Beheer en Onderhoud en is het kader waarop een onderhoudscontract wordt opgesteld. Het geeft gedocumenteerde informatie over bijvoorbeeld welke technische conditie gehandhaafd moet worden, wat de organisatiedoelstellingen zijn of wat de primaire processen binnen Asset zijn.

Het SAMP omschrijft de wijze waarop de waardecreatie van een organisatie, of onderdelen van een organisatie, plaatsvindt. Voor het Technisch Beheer en Onderhoud vormt het SAMP het kader waarop de onderhoudsconcepten een rol spelen. Bij het bereiken van de Assetmanagementdoelstellingen spelen de Evaluerende Variabelen organisatiedoelstellingen, Assetmanagementplannen, gedocumenteerde informatie en het Assetmanagementsysteem een dominante rol in de tot totstandkoming van een SAMP.

De gekozen onderzoeksaanpak om te komen tot een SAMP is de Delphi onderzoeksmethode. Reden voor deze onderzoeksvorm is dat er (nog) geen standaard procedure is om een SAMP op te stellen en hoe deze er uit zou moeten zien binnen de kaders van het onderzoek. De uitkomst heeft geleid tot inzichten over wat het kader is van het onderhoudsconcept Maincontracting maar ook hoe het beleid gekoppeld kan worden aan het het kleinste onderdeel van de asset waarmee uiteindelijk het kader wordt gewaarborgd zoals in bovenstaande figuur.

In dit bericht een korte beschouwing van de totstandkoming van een SAMP en de eerste inzichten. In het volledige artikel zijn de de samenvatting van de SAMP, meerdere figuren en een actief procespannel weergegeven en raadpleegbaar. Klik hier voor het voor het artikel

Het resultaat: Een SAMP op drie abstractie niveau’s

Het resultaat is een SAMP op drie abstractieniveaus. Op het hoogste niveau is de SAMP abstract en beknopt omschreven en is bedoeld voor de gehele organisatie als communicatiemiddel en generiek uitgangspunt. Het duidt bijvoorbeeld de interne,-en externe context en de technische kwaliteit die gewaarborgd moet zijn, typerende eigenschappen van de Asset en onderhoudsdoelstellingen.

Snapshot uit de samenvatting :

Het technisch beheer en onderhoud wordt aanbesteed met het concept Maincontracting. Dit betekent dat de opdrachtnemer verantwoordelijk en bevoegd is in zijn activiteiten om invulling in het waarborgen van de technisch conditie en de continuïteit van het primaire proces wat in het object plaatsvindt. De kaders en het uitgangspunten hiervan zijn vastgelegd in het Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP). Klik hier voor de volledige samenvatting

Op het tweede niveau is het SAMP fundamenteel omschreven aan de hand van de 39 (negenendertig) variabelen. De variabelen zijn op het tweede abstractieniveau gedefinieerd en gekwantificeerd. Het is een verbreding en verdieping van het abstracte document echter geeft aan de hand van de 39 (negenendertig) variabelen weer waar het de organisatie om draait maar ook wat het kader is tussen het Assetmanagementsysteem en het Assetportfolio.

Op het derde niveau zijn de 39 (negenendertig) variabelen volledig gedefinieerd en zijn de ongelijke doelen gekwantificeerd. Deze laatste is omvangrijk omdat per variabele verschillende vragen met ieder hun eigen ongelijksoortige doelen inzicht geven in de uitkomst.

De Onderzoeksaanpak: Delphi

De SAMP is tot stand gekomen aan de hand van de Delphi methode in combinatie met de AHP weging. Het doel van het Delphi-onderzoek is de mening en inzicht van betrokkenen en/of deskundigen met verschillende belangen over het Assetmanagement op een systematische manier te verzamelen en te verwerken. Het is in feite een interactief communicatieprotocol tussen de onderzoeker en de deelnemers. Op basis van het Delphi Onderzoek ontstaat een gezamenlijke mening zonder dat interactie het proces en de uitkomsten kan beïnvloeden. Het is een gestructureerde vorm van een groepsinterview bij kwalitatief onderzoek. Door verschillende functionarissen met ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid vragen en onderwerpen voor te leggen wordt inzicht verkregen wat nu de uitgangspunten zijn en hoe het kader wordt gevormd.

In de eerste fase wordt individueel of groepsgewijs aan de deelnemers, meestal experts, een vraag voorgelegd met het verzoek daar op te reageren. De onderzoeker vat de reacties samen en trekt daar conclusies uit. Dit verslag legt hij terug aan de deelnemers voor feedback, soms in een groepsdiscussie, soms individueel. In het verslag kan de onderzoeker eventueel nog een aantal verdiepingsvragen meesturen. Dit proces wordt herhaald totdat een bepaalde consensus is bereikt of een helder antwoord is gevonden op de onderzoeksvraag.

 1. Formuleren stellingen en onderwerpen
 2. Stellingen en onderwerpen voorleggen aan deelnemers
 3. Opening van het groepsoverleg met probleemstelling
 4. Deelnemers formuleren eerste antwoord
 5. Onderzoeker verzamelt antwoorden en vat samen
 6. Samenvatting wordt rondgestuurd
 7. Deelnemers reageren, vullen aan en heroverwegen eerste antwoord.

De gevolgde procedure

In onderstaand proces model zijn de gevolgde 7 processtappen weergegeven:

 1. Onderzoeksvragen
 2. Voorleggen
 3. Analyse
 4. Groepsgesprek
 5. Verwerken
 6. Review
 7. Definitief

Van iedere processtap zijn een aantal voorbeelden van de onderwerpen benoemd en hun onderwerpen.

Voorbeeld ProccesPannel

Klik hier voor de actieve procespannel

Jan Stoker is PhD Candidate & Senior Lecturer Asset – & Maintenance Management bij HU University of Applied Sciences Utrecht. Bij het opstellen van integrale prestatiecontracten voor het technisch beheer en onderhoud van gebouwen ondervond Jan dat een referentiekader om de kwaliteit van technisch beheer en onderhoudsconcepten te kunnen toetsen doorgaans ontbrak. Deze constatering was de aanleiding voor zijn promotieonderzoek: Hoe meet je de kwaliteit van samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en klant, welke parameters maken onderhoudsconcepten als Maincontracting, Integrale Beheer Contracten en andere contracten succesvol?

Houd mij op de hoogte